Skip links

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser ved køb af ydelser hos Kon-Text.

Vilkår og betingelser

Anvendelsesområde
Bestemmelserne i disse forretningsbetingelser er gældende for alle opgaver, Kon-Text udfører, i det omfang andet ikke er aftalt skriftligt.

Kon-Text.dk
Søtorvet 5, 2. th
1371 København K
SE: 41199385

 

Tilbud
Alle tilbud fremsendt af Kon-Text er gældende 14 dage frem, medmindre andet er aftalt mellem partnerne.

Aftale
Aftale om køb af en ydelse af Kon-Text betragtes som bindende, når kunden har modtaget en ordrebekræftelse med aftalevilkår. Ændringer til aftalen skal meddeles Kon-Text inden 24 timer efter modtagelse.

Pris
Priser, der er oplyst på hjemmesiden og i korrespondancen til kunden er eksklusiv moms.
Ved løbende, faste aftaler kan Kon-Text opsige samarbejdet med en måneds varsel. Kunden kan opsige samarbejdet når som helst, dog faktureres igangsatte ydelser i overensstemmelse med oprindelig aftale.

Betalingsbetingelser
Betaling skal ske i danske kroner. Betalingsbetingelser fremgår af fremsendte faktura. Som udgangspunkt er det netto kontant 8 dage efter fremsendelse af faktura.

Ønsker kunden ændringer eller tilføjelser til ydelsen efter levering, udskydes forfaldsdagen ikke.

Ved misligeholdelse af betalingsforpligtelser, pålægges et rykkergebyr på 100 kroner samt morarener på 5% af det fakturerede beløb (eksl. Moms) for hver påbegyndt måned.

Ved ordrer på mere end 20.000 kr. eksl. Moms faktureres 50% før påbegyndelse af ydelsen.

Kon-Text forbeholde sig retten til en årlig prisjustering på det aftalte vederlag iht. nettoprisindekset, dog altid minimum 2%.

Forsinkelse
Sker det, at en aftalt deadline ikke overholdes, kan kunden skriftligt kræve en endelig og rimelig frist for senest leveringstidspunkt. Alternativt, er køber berettiget til at annullere aftalen. Ved annullation tilhører alt arbejdet udført for kunden herefter Kon-Text.

Tilfredshed
Ydelsen anses som værende accepteret, såfremt kunden ikke har gjort indsigelser inden 3 dage efter levering.

Såfremt kunden mener, at ydelsen ikke lever op til den aftalte kvalitet eller kvantitet, skal kunden gøre indsigelser inden 3 dage efter levering.

Kon-Text forbeholder sig retten til ikke at gennemføre rettelser eller ændringer, såfremt de måtte anses for værende urimelige. Vurderingen afgøres af Kon-Text.

Ophavsret og brugsret
Så snart kunden har betalt for sin ydelse, opnår kunden ubegrænset ophav- og brugsret til disse.

Ved misligholdelse af betalingsbetingelser (for sen indbetaling, delvis indbetaling eller manglende betaling), kan kunden ikke opnå ophav- eller brugsret til den leverede ydelse – førend fuld betaling (incl. Evt. omkostninger) har fundet sted.

Anvendelse af ophav- og brugsret før betaling, anses som brud på Kon-Text’s ophavsret og kunden vil blive mødt med krav om erstatning.

Datasikkerhed og referencer
Kon-Text forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger til tredjepart og at behandle kundens data fortroligt og med diskretion.

Kon-Text forbeholder sig ret til at anvende kundens navn og projektet som reference ifm markedsføring.

Transskribering
Kon-Text forpligter sig til at transskribere det lydmateriale, der udleveres af kunden ved indgåelse af aftalen.

Ved særlige ønsker eller krav til de færdige udskrifter, skal kunden meddele dette senest ifm. Indgåelse af aftalen.

I tilfælde af, at de fremsendte lydfiler afviger (f.eks. længde, kvalitet eller andet) væsentligt fra det af kunden oplyste, kan Kon-Text kræve et passende mervederlag.

Ændringer af handelsbetingelser
Kon-Text tager forbehold for evt. ændringer af nærværende handelsbetingelser. For hver aftale indgået med Kon-Text, er det de handelsbetingelser, der var gældende på det tidspunkt, hvor aftalen blev indgået, der er gældende.

Tvister
Indgivelse af klager kan ske på email: kontakt@kon-text.dk.

Tvister vedrørende disse handelsbetingelser skal afgøres jvf. Dansk lov ved Retten i Hillerød.

Indsæt h3

Kontakt os her